Kontakt

Názov:

Spolu krok za krokom, o.z.

Nižný Tvarožec 106, 086 02 Gaboltov

Email
info@spolukrokzakrokom.sk

Bankové údaje
Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu IBAN: SK06 7500 0000 0040 2671 0789
SWIFT: CEKOSKBX

IČO: 52021033

Spolu krok za krokom, o. z. je registrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-54719.